BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTBNC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

INTERBC1 พื้นฐาน

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTBNC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลINTERBC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.11 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.33%