EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HIDRA2C1 พื้นฐาน

EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลHIDRA2C1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.16 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.54%