ENEL GENERAC PIURAENEL GENERAC PIURAENEL GENERAC PIURA

ENEL GENERAC PIURA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EGEPIBC1 พื้นฐาน

ENEL GENERAC PIURA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.07%