BANCO BBVA PERU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BBVAC1 พื้นฐาน

BANCO BBVA PERU ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBBVAC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.13 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.78%