GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GASORIENTE พื้นฐาน

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 111.80 COP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 25.22%