COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

COLTEL พื้นฐาน

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 29.79 COP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.44%