COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A

COLTEJER BVC
COLTEJER
COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A BVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

COLTEJER พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ COLTEJER คือ 77.35B COP

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้