PREH พื้นฐาน

PREFAB BUCURESTI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลPREH ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.36%