COTE พื้นฐาน

CONPET SA PLOIESTI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCOTE ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6.87 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.59%