ARTE พื้นฐาน

ARTEGO TG. JIU ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลARTE ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.87 RON % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.43%