GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OMA/B พื้นฐาน

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 5.45 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.66%