รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DM งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ DESKTOP METAL INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DM คือ 22.684B MXN วันที่ของรายได้ DESKTOP METAL INC ถัดไปคือ 15 มีนาคม ค่าประมาณคือ -1.81 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด