PRIM, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

PRM พื้นฐาน

PRIM, S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.09 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.01%