BMS CELIK HASIR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BMSCH พื้นฐาน

BMS CELIK HASIR ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBMSCH ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.31 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.69%