GPO CONCESIONARIO

OEST BYMA
OEST
GPO CONCESIONARIO BYMA
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OEST พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GPO CONCESIONARIO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OEST คือ 11.36B ARS

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้