ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AZN พื้นฐาน

ASTRAZENECA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share being 26.88 ARS. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.85%