FRIGOGLASS S.A. (CR)

FRIGO ATHEX
FRIGO
FRIGOGLASS S.A. (CR) ATHEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FRIGO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ FRIGOGLASS S.A. (CR) พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FRIGO คือ 35.631M EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้