AUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ACAG พื้นฐาน

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลACAG ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.42%