WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITEDWASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITEDWASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED

WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SOL พื้นฐาน

WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SOL สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 252.35 M AUD และสูงขึ้น 25.33%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H1 24 คือ 302.54 M AUD

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: AUD
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี