HHH

HANCOCK & GORE LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HNG พื้นฐาน

HANCOCK & GORE LTD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ HNG สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 3.96 M AUD และสูงขึ้น 139.12%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H1 24 คือ 4.45 M AUD

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: AUD
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี