iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪993.42 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−56.09 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.76%
Discount/Premium to NAV
−0.9%

เกี่ยวกับ iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
Home page
Inception date
9 ธ.ค. 2557
Index tracked
MSCI ACWI Low Carbon Target
Management style
ตั้งรับ

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
Theme
Niche
คาร์บอนต่ำ
กลยุทธ์
ESG
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
โดยหลักการ

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 16 กรกฎาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.70%
การเงิน19.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.05%
การค้าปลีก5.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.53%
การผลิตของผู้ผลิต3.96%
บริการผู้บริโภค2.85%
สาธารณูปโภค2.67%
บริการเชิงพาณิชย์2.55%
ระบบขนส่ง2.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.34%
การสื่อสาร2.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.06%
อื่นๆ0.28%
บริการการกระจายสินค้า0.26%
Bonds, Cash & Other0.30%
เงินสด0.24%
UNIT0.06%
Rights & Warrants0.00%
Stock breakdown by region
1%0.5%68%13%0.2%1%14%
อเมริกาเหนือ68.03%
เอเชีย14.57%
ยุโรป13.85%
โอเชียเนีย1.57%
ตะวันออกกลาง1.24%
ละตินอเมริกา0.49%
แอฟริกา0.25%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน