RAKCEC พื้นฐาน

RAK Ceramics PJSC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.10 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.69%