FOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSCFOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSCFOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSC

FOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FNF พื้นฐาน

FOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSC งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ FNF สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 15.42 M AED และลดลง 50.31% เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ -4.16 M AED

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: AED
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี