ADNOC Gas plcADNOC Gas plcADNOC Gas plc

ADNOC Gas plc

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ADNOCGAS พื้นฐาน

ADNOC Gas plc กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ ADNOCGAS สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.07 AED ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.06 AED ซึ่งคิดเป็น 17.65% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 16.77 B AED แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 17.73 B AED ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.07 AED และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 19.01 B AED ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ ADNOCGAS สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ