หุ้นโฟลทเอ้าท์สแตนดิ้ง/Float shares outstanding

Float shares outstanding คืออะไร?

Float shares outstanding แสดงถึงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้สำหรับการซื้อขายแบบเปิดในตลาดหลักทรัพย์และตลาดการเงินอื่นๆ ไม่รวมหุ้นที่ถืออย่างใกล้ชิดหรือหุ้นภายในที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าของ นักลงทุนสถาบันที่มีอำนาจควบคุมหรือที่นั่งในคณะกรรมการบริษัท หรือมูลนิธิที่บริษัทเป็นเจ้าของ

Float shares outstanding หมายถึงอะไร?

Float shares outstanding เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้นปริมาณของหุ้นดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนรวม หากจำนวน float shares สูงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ แสดงว่าจำนวนหุ้นจำนวนมากไม่มีข้อจำกัดและพร้อมสำหรับการซื้อขายในตลาดเปิด ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องในระดับสูง หากจำนวน float shares ต่ำถึงจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด แสดงว่ามีหุ้นที่ถืออย่างใกล้ชิด (closely-held shares) จำนวนมากและการซื้อขายล็อตใหญ่โดยผู้ถือเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงราคาและความผันผวนของหุ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ