มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นคืออะไร?

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแสดงมูลค่าตามบัญชีของบริษัทต่อหุ้นสามัญทั้งหมดที่คงค้างจนถึงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี มูลค่าตามบัญชี (หรือที่เรียกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) หมายถึงความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ไม่รวมส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ (เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในสินทรัพย์และรายได้สูงกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไป)

สูตร:

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด / หุ้นสามัญทั้งหมดที่มีอยู่

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นหมายความว่าอย่างไร

กรณีบริษัทเลิกกิจการ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจะแสดงมูลค่าเงินคงเหลือของผู้ถือหุ้นสามัญหลังจากขายทรัพย์สินทั้งหมดและชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว หากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น หุ้นนั้นอาจถูกพิจารณาว่าถูกตีราคาต่ำเกินไป