หุ้นปรับลด

หุ้นปรับลดหมายถึงจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่จะคงค้างหลังจากใช้แหล่งแปลงที่เป็นไปได้ทั้งหมด เช่น หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ, ตราสารหนี้, พันธบัตร, สิทธิซื้อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นที่ปรับลดแล้วคำนวณจากพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่ออกให้แล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลักทรัพย์ที่สามารถอ้างสิทธิ์ได้ด้วยการแปลงสภาพ บริษัทใช้หุ้นที่ปรับลดแล้วสำหรับการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด