การทดสอบย้อนหลังเชิงลึก (Deep Backtesting) มีข้อมูลมากเท่าใด?