ฉันไม่เห็น OHLC ค่าของอินดิเคเตอร์และเคอร์เซอร์เส้นตัด

บนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่นั้น ชาร์ตจะแสดงเฉพาะค่าสุดท้ายและมูลค่าการเปลี่ยนแปลงรายวันเป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการเห็น OHLC และค่าของอินดิเคเตอร์ กรุณาแตะนานๆ บนแท่งกราฟ และ แตะอีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากโหมดการติดตามมูลค่า