วิธีรับค่าของตัวแปรเพื่อวัตถุประสงค์ในการ Debugging