เส้นตรงไม่ขนานกันเมื่อเปลี่ยนกรอบเวลา

ภาพวาดที่ขนานกันเมื่อนำไปใช้กับกรอบเวลาหนึ่ง อาจจะไม่ขนานกันเมื่อเปลี่ยนกรอบเวลาไป - นั่นเป็นสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น เราเพิ่มเส้นขนาน 2 เส้นจากเครื่องมือวาดเส้นแนวโน้มลงบนชาร์ตในกรอบเวลา 1 วัน:

จากนั้นเราเปลี่ยนกรอบเวลาไปเป็น 1 สัปดาห์ และในตอนนี้เห็นว่าเส้นทั้งสองนั้นตัดกัน

สิ่งนี้เกิดจากความจริงที่ว่า มันอาจจะมีจำนวนของแท่งกราฟที่แตกต่างกันระหว่างจุดทั้งสอง ดังนั้น ความยาวของโปรเจคชั่นระหว่างจุดบนแกนเวลานั้นเปลี่ยนไป ในขณะที่ความยาวของเส้นโปรเจคชั่นที่ยืดออกบนแกนราคาไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น มุมของเส้นนั้นจะเปลี่ยนไปตามพิกัดของมัน เมื่อพิกัดนั้นแตกต่างไป มุมก็อาจเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนกรอบเวลา เส้นตรงอาจจะไม่ขนานกัน