ชาร์ตเรนโกะแสดงมูลค่าไม่ถูกต้อง และ/หรือ มีการพยายามแสดงผลชาร์ตตลอดเวลา