ichimoku14642

Cloud Trendlines_Pro[vn]

👉Hello Trader .
- This is the Kumo cloud trendline indicator (taken from the indicator) in my "trendline analysis" series.
- On the chart of this indicator, there is only 1 pair of trendlines that are closest to the clouds: 1 uptrend line and 1 downtrend line.
- Actually in the process of trading with the trendline of the price I see the price undulating and sometimes the trendline of the price has been broken but also not sure if the price is a real break or a fake break, from which I came up with the idea to include the Ichimoku indicator for analysis. The Ichimoku indicator gives a good "Long" signal when the price breaks above the Kumo cloud and an uptrend when the price is still above the cloud (mathematical formula for creating the cloud of the Kumo cloud). Ichimoku I won't repeat it again), from here I have studied the trend line of the Kumo cloud. Because when the cloud goes up, the price increases, when the cloud goes down, the price decreases, So when the clouds begin to flatten and If the cloud shows signs of crossing its trendline, it is a signal of trend reversal or continuation of the previous trend.
- So, when combining 2 trend lines: price trendline and cloud trendline, it allows me to filter false breakout price signals and give a stoploss very effectively, especially effective with 5m frames. ,15m to create a new trend.
- The best entry signal is when the 2 trendlines are parallel and tend to cluster and the "price candle" breaks the 2 trend lines of the price and the cloud at the same time (it is possible that the price reacts at this point a few candles). ).if in a small time frame we can enter the "Market" order, and on the H1 frame or higher, we can still enter the "Market" order or wait for the retest of these 2 trend lines to place an order.
- If only one of the above 2 trend lines is displayed, the trader can ignore it.
- This cloud trendline method is very effective when the price is in the sideway, the price is bumpy (can't draw the trendline of the price)...but look at the trendline of the cloud if the cloud breaks its trendline. then it is a signal for us to know that the price has come out of the sideway and we can enter an order in the direction of breaking the trendline of the cloud.
- Small timeframes such as 1m, 3m, 5m, 15m I leave the default (cannot be changed) in the setting item 'Length' = 50, the remaining time can be changed, the default is 50
- To adjust, you can go to the setting to set the time according to your needs.
- The color of the Clouds trendline should be the same color as the clouds.
Note:
👉Indicator "Cloud Trendlines_Pro" should be combined with indicator "Trendlines_Pro" to give the best signal
Below are the images taken from my transaction.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vietnamese
👉Xin chào Trader Việt nam.
- Đây là chỉ báo về đường xu hướng của mây Kumo(lấy từ chỉ báo ) trong chuỗi "phân tích với đường xu hướng" của tôi.
- Trên biểu đồ của chỉ báo này chỉ vẽ ra 1 cặp đường xu hướng đi sát nhất với mây là: 1 đường xu hướng tăng và 1 đường xu hướng giảm.
- Thực ra trong quá trình giao dịch với đường xu hướng của giá tôi thấy giá đi nhấp nhô và có khi đường xu hướng của giá đã bị phá vỡ nhưng cũng không chắc chắn là giá phá vỡ thật hay phá vỡ giả, từ đó tôi nảy ý tưởng đưa chỉ báo Ichimoku vào để phân tích.Chỉ báo Ichimoku cho tín hiệu "Long" tốt khi giá vượt lên đám mây Kumo và xu hướng tăng khi giá vẫn ở trên mây(công thức toán học để tạo lên đám mây của Ichimoku tôi xin không nhắc lại nữa), từ đây tôi đã nghiên cứu ra đường xu hướng của mây Kumo.Vì khi mây hướng lên thì cho giá tăng, mây hướng xuống thì cho giá giảm,Vậy khi mây bắt đầu đang bằng phẳng và mây có dấu hiệu cắt đường xu hướng của nó thì đó là điểm báo đảo chiều xu hướng hay tiếp diễn xu hướng trước đó.
- Như vậy khi kết hợp 2 đường xu hướng là :đường xu hướng của giá và đường xu hướng của mây cho tôi lọc được tín hiệu giá phá vỡ giả và cho điểm stoploss cũng cực hiệu quả, đặt biệt hiệu quả với các khung 5m,15m để tạo lên xu hướng mới.
- Tín hiệu vào lệnh đẹp nhất khi 2 đường xu hướng song song và có xu hướng chụm lại và "cây nến giá" phá vỡ đồng thời 2 đường xu hướng của giá và mây(có thể giá phản ứng tại điểm này vài cây nến).nếu ở khung thời gian nhỏ ta có thể vào lệnh "Thị trường", còn khung H1 trở lên ta có vẫn có thể vào lệnh "Thị trường" hoặc chờ retest lại 2 đường xu hướng này để đặt lệnh.
- Nếu chỉ hiển thị một trong 2 đường xu hướng trên thì trader có thể bỏ qua.
- Phương pháp đường xu hướng cloud này rất hiệu quả khi giá trong vùng sideway ,giá mấp mô(không kẻ được đường xu hướng của giá )...nhưng nhìn vào đường xu hướng của mây nếu mây phá vỡ đường xu hướng của nó thì đó là tín hiệu để ta biết là giá đã ra khỏi vùng sideway và ta có thể vào lệnh theo hướng phá vỡ đường xu hướng của mây.
- Các timeframe nhỏ như 1m, 3m, 5m ,15m tôi để mặc định (không thay đổi được) trong setting mục 'Length' = 50, các thời gian còn lại có thể thay đổi được ,mặc định là 0
- Để điều chỉnh có thể vào setting để thiết lập các thời gian theo nhu cầu.
- Màu của đường xu hướng Mây tôi để cùng màu với mây.
Note:
👉chỉ báo "Cloud Trendlines_Pro" nên kết hợp với chỉ báo "Trendlines_Pro" để cho tín hiệu tốt nhất
สคริปต์เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น

การเข้าถึงสคริปต์นี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และมักจะต้องชำระเงินก่อน คุณสามารถเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณได้ แต่คุณจะสามารถใช้งานได้หลังจากขออนุญาตและขอรับจากผู้เขียนเท่านั้น ติดต่อ ichimoku14642 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำตามคำแนะนำของผู้เขียนด้านล่าง

TradingView ไม่แนะนำให้ชำระเงินสำหรับการซื้อสคริปต์และไม่แนะนำให้ใช้งานสคริปต์นั้นๆ จนกว่าคุณจะไว้วางใจผู้เขียนสคริปต์ 100% และจนเข้าใจว่าสคริปต์ทำงานอย่างไร ในหกรณีอื่นๆ คุณสามารถหาทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีได้ฟรีในไลบรารีสาธารณะของเรา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

คำแนะนำของผู้เขียน

Thank you traders for trusting in the scripts I compiled, I wish you all the best profits

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?

คำเตือน: กรุณาอ่าน ก่อนร้อขอการเข้าถึง