Coringa

STRATEGY AVERAGE MULTI_SMA

This strategy is based on my script "AVERAGE MULTI_SMA"

The strategy is based on the created media, giving BUY signal when the price closes above the average and the average is rising. For the SELL signal the price closes below the average with the average falling.

For those who are interested in how the "AVERAGE MULTI_SMA" script works, I ask you to analyze it there, because I explain how it works.

Please do not use the indicator as the only factor to do your operations, try to use more as a study.


____PTBR_____


Essa estrategia é baseada no meu script "AVERAGE MULTI_SMA"

A estrategia é baseada na media criada, para o sinal de compra(BUY) o preço fecha acima da média e a média está subindo. Para o sinal de venda(SELL) o preço fecha abaixo da média e a média caindo.

Para quem se interessar em saber como funciona o script "AVERAGE MULTI_SMA", peço que analise ele lá, pois explico como funciona.

Peço que não use o indicador como único fator para fazer suas operações, tente usar mais como um estudo.
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?