RicardoSantos

[RS]Murrey's Math Lines Smooth Channel

Smoothed version, experimental.

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
study(title="[RS]Murrey's Math Lines Smooth Channel", shorttitle="[RS]MMLSC", overlay=true)
length00 = input(100)
fmultiplier = input(defval=0.125, type=float)
smooth = input(1)
hhi = highest(high, length00)
llo = lowest(low, length00)
fraction = sma((hhi - llo) * fmultiplier, smooth)
midline = sma((llo + hhi) / 2, smooth)
plot(midline, color=gray, linewidth=3)
plot(midline + fraction * 1, color=gray)
plot(midline + fraction * 2, color=gray)
p00 = plot(midline + fraction * 3, color=gray, linewidth=1)
p01 = plot(midline + fraction * 4, color=gray, linewidth=2)
plot(midline + fraction * 5, color=gray)
plot(midline + fraction * 6, color=gray)

plot(midline - fraction * 1, color=gray)
plot(midline - fraction * 2, color=gray)
p02 = plot(midline - fraction * 3, color=gray, linewidth=1)
p03 = plot(midline - fraction * 4, color=gray, linewidth=2)
plot(midline - fraction * 5, color=gray)
plot(midline - fraction * 6, color=gray)

fill(p00, p01, color=gray, transp=50)
fill(p02, p03, color=gray, transp=50)