loxx

T3 Slope Variation [Loxx]

loxx ที่อัปเดต:   
T3 Slope Variation is an indicator that uses T3 moving average to calculate a slope that is then weighted to derive a signal.

The center line

The center line changes color depending on the value of the:

  • Slope
  • Signal line
  • Threshold

If the value is above a signal line (it is not visible on the chart) and the threshold is greater than the required, then the main trend becomes up. And reversed for the trend down.

Colors and style of the histogram

The colors and style of the histogram will be drawn if the value is at the right side, if the above described trend "agrees" with the value (above is green or below zero is red) and if the High is higher than the previous High or Low is lower than the previous low, then the according type of histogram is drawn.

What is the T3 moving average?
Better Moving Averages Tim Tillson
November 1, 1998

Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in Mathematics and Computer Science. He has privately traded options and equities for 15 years.

Introduction

"Digital filtering includes the process of smoothing, predicting, differentiating, integrating, separation of signals, and removal of noise from a signal. Thus many people who do such things are actually using digital filters without realizing that they are; being unacquainted with the theory, they neither understand what they have done nor the possibilities of what they might have done."

This quote from R. W. Hamming applies to the vast majority of indicators in technical analysis . Moving averages, be they simple, weighted, or exponential, are lowpass filters; low frequency components in the signal pass through with little attenuation, while high frequencies are severely reduced.

"Oscillator" type indicators (such as MACD , Momentum, Relative Strength Index ) are another type of digital filter called a differentiator.
Tushar Chande has observed that many popular oscillators are highly correlated, which is sensible because they are trying to measure the rate of change of the underlying time series, i.e., are trying to be the first and second derivatives we all learned about in Calculus.

We use moving averages (lowpass filters) in technical analysis to remove the random noise from a time series, to discern the underlying trend or to determine prices at which we will take action. A perfect moving average would have two attributes:

It would be smooth, not sensitive to random noise in the underlying time series. Another way of saying this is that its derivative would not spuriously alternate between positive and negative values.

It would not lag behind the time series it is computed from. Lag, of course, produces late buy or sell signals that kill profits.

The only way one can compute a perfect moving average is to have knowledge of the future, and if we had that, we would buy one lottery ticket a week rather than trade!

Having said this, we can still improve on the conventional simple, weighted, or exponential moving averages. Here's how:

Two Interesting Moving Averages

We will examine two benchmark moving averages based on Linear Regression analysis.

In both cases, a Linear Regression line of length n is fitted to price data.

I call the first moving average ILRS, which stands for Integral of Linear Regression Slope. One simply integrates the slope of a linear regression line as it is successively fitted in a moving window of length n across the data, with the constant of integration being a simple moving average of the first n points. Put another way, the derivative of ILRS is the linear regression slope. Note that ILRS is not the same as a SMA ( simple moving average ) of length n, which is actually the midpoint of the linear regression line as it moves across the data.

We can measure the lag of moving averages with respect to a linear trend by computing how they behave when the input is a line with unit slope. Both SMA (n) and ILRS(n) have lag of n/2, but ILRS is much smoother than SMA .

Our second benchmark moving average is well known, called EPMA or End Point Moving Average. It is the endpoint of the linear regression line of length n as it is fitted across the data. EPMA hugs the data more closely than a simple or exponential moving average of the same length. The price we pay for this is that it is much noisier (less smooth) than ILRS, and it also has the annoying property that it overshoots the data when linear trends are present.

However, EPMA has a lag of 0 with respect to linear input! This makes sense because a linear regression line will fit linear input perfectly, and the endpoint of the LR line will be on the input line.

These two moving averages frame the tradeoffs that we are facing. On one extreme we have ILRS, which is very smooth and has considerable phase lag. EPMA has 0 phase lag, but is too noisy and overshoots. We would like to construct a better moving average which is as smooth as ILRS, but runs closer to where EPMA lies, without the overshoot.

A easy way to attempt this is to split the difference, i.e. use (ILRS(n)+EPMA(n))/2. This will give us a moving average (call it IE /2) which runs in between the two, has phase lag of n/4 but still inherits considerable noise from EPMA. IE /2 is inspirational, however. Can we build something that is comparable, but smoother? Figure 1 shows ILRS, EPMA, and IE /2.

Filter Techniques

Any thoughtful student of filter theory (or resolute experimenter) will have noticed that you can improve the smoothness of a filter by running it through itself multiple times, at the cost of increasing phase lag.

There is a complementary technique (called twicing by J.W. Tukey) which can be used to improve phase lag. If L stands for the operation of running data through a low pass filter, then twicing can be described by:

L' = L(time series) + L(time series - L(time series))

That is, we add a moving average of the difference between the input and the moving average to the moving average. This is algebraically equivalent to:

2L-L(L)

This is the Double Exponential Moving Average or DEMA , popularized by Patrick Mulloy in TASAC (January/February 1994).

In our taxonomy, DEMA has some phase lag (although it exponentially approaches 0) and is somewhat noisy, comparable to IE /2 indicator.

We will use these two techniques to construct our better moving average, after we explore the first one a little more closely.

Fixing Overshoot

An n-day EMA has smoothing constant alpha=2/(n+1) and a lag of (n-1)/2.

Thus EMA (3) has lag 1, and EMA (11) has lag 5. Figure 2 shows that, if I am willing to incur 5 days of lag, I get a smoother moving average if I run EMA (3) through itself 5 times than if I just take EMA (11) once.

This suggests that if EPMA and DEMA have 0 or low lag, why not run fast versions (eg DEMA (3)) through themselves many times to achieve a smooth result? The problem is that multiple runs though these filters increase their tendency to overshoot the data, giving an unusable result. This is because the amplitude response of DEMA and EPMA is greater than 1 at certain frequencies, giving a gain of much greater than 1 at these frequencies when run though themselves multiple times. Figure 3 shows DEMA (7) and EPMA(7) run through themselves 3 times. DEMA^3 has serious overshoot, and EPMA^3 is terrible.

The solution to the overshoot problem is to recall what we are doing with twicing:

DEMA (n) = EMA (n) + EMA (time series - EMA (n))

The second term is adding, in effect, a smooth version of the derivative to the EMA to achieve DEMA . The derivative term determines how hot the moving average's response to linear trends will be. We need to simply turn down the volume to achieve our basic building block:

EMA (n) + EMA (time series - EMA (n))*.7;

This is algebraically the same as:

EMA (n)*1.7-EMA( EMA (n))*.7;

I have chosen .7 as my volume factor, but the general formula (which I call "Generalized Dema") is:

GD (n,v) = EMA (n)*(1+v)-EMA( EMA (n))*v,

Where v ranges between 0 and 1. When v=0, GD is just an EMA , and when v=1, GD is DEMA . In between, GD is a cooler DEMA . By using a value for v less than 1 (I like .7), we cure the multiple DEMA overshoot problem, at the cost of accepting some additional phase delay. Now we can run GD through itself multiple times to define a new, smoother moving average T3 that does not overshoot the data:

T3(n) = GD ( GD ( GD (n)))

In filter theory parlance, T3 is a six-pole non-linear Kalman filter. Kalman filters are ones which use the error (in this case (time series - EMA (n)) to correct themselves. In Technical Analysis , these are called Adaptive Moving Averages; they track the time series more aggressively when it is making large moves.

Included
  • Alets
  • Signals
  • Bar coloring
  • Loxx's Expanded Source Types
เอกสารเผยแพร่:
Fixed input error

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?