DayTradingItalia

Universal Time Frame v1.2

FIX: Bar's edges precision
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
//@version=2
study("Universal Time Frame", shorttitle = "uniTF", overlay=true)
higherRes = input("15", type=resolution)
upperBound = input(high, type=source)
lowerBound = input(low, type=source)

offsets = higherRes == "1" ? 1 : higherRes == "3" ? 3 : higherRes == "5" ? 5 : 
     higherRes == "15" ? 15 : higherRes == "30" ? 30 : higherRes == "45" ? 45 : higherRes == "60" ? 60 : na

ubS = security(tickerid, higherRes, upperBound[1])
lbS = security(tickerid, higherRes, lowerBound[1])
of = offsets > interval ? round(offsets/interval) : 0
isEven = security(tickerid, higherRes, n)%2==0 ? 1 : 0

ubE = isEven ? na : ubS
lbE = isEven ? na : lbS
ubO = isEven == false ? na : ubS
lbO = isEven == false ? na : lbS

p1 = plot(isintraday and of ? ubE : na, title="upperBoundEven", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
p2 = plot(isintraday and of ? lbE : na, title="lowerBoundEven", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
p3 = plot(isintraday and of ? ubO : na, title="upperBoundOdd", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
p4 = plot(isintraday and of ? lbO : na, title="lowerBoundOdd", color= lime, style=linebr, transp=0, offset= -of)
fill(p1, p2, color=lime, transp=40)
fill(p3, p4, color=lime, transp=40)