ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สาธารณรัฐเช็ก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
แร่พลังงาน6.033 T CZK4.61%+1.27%2424
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.298 T CZK3.37%−8.24%2544
การสื่อสาร2.835 T CZK3.37%−0.35%211
สาธารณูปโภค2.611 T CZK4.47%+0.07%122.359 K18
การเงิน2.247 T CZK5.44%−0.99%59.324 K510
การผลิตของผู้ผลิต1.355 T CZK6.46%+0.16%1033
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์530.833 B CZK3.31%−0.05%1.219 K48
บริการทางด้านเทคโนโลยี354.432 B CZK2.06%−0.54%5423
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน199.723 B CZK2.74%−2.51%3422
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร182.923 B CZK2.74%+3.23%4433
บริการเชิงพาณิชย์12.772 B CZK−1.92%9 K12
บริการผู้บริโภค3.176 B CZK+1.41%2022
การค้าปลีก379.225 M CZK+5.19%1.047 K22
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11