การคาดการณ์และการวิเคราะห์

ตามฤดูกาล

ในระยะช่วงเวลาเป็นปรากฏการณ์ที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงและสามารถคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาเดียวกันภายในปีปฏิทินนั้นๆ ในการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาเหล่านี้ อาจเกิดได้ในช่วงที่มีการซื้อขายเยอะเป็นช่วงเวลาไตรมาศ หรือช่วงเดือนที่มีวันหยุดและมีความหนาแน่นในช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนี้มักเกิดขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีแนวโน้มตามฤดูกาลในความต้องการใช้น้ำมันทำความร้อนทำให้ราคาสูงขึ้นเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อความต้องการลดลง แนวโน้มตามฤดูกาลในการจัดหาถั่วเหลือง (เกี่ยวข้องกับการหว่านการปลูกและการเก็บเกี่ยว)มีอิทธิพลต่อราคาและรูปแบบการผลิตไปพร้อมกัน 
 
คำว่าฤดูกาลยังสามารถพบได้ในตลาดอื่น ๆ เช่น ดัชนีหุ้นและForexและทั้งหมดนี้มีเหตุผลพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง การหารูปแบบตามช่วงระยะเวลา หรือที่เรียกว่าฤดูกาลและการใช้แนวโน้มเหล่านี้ในการคาดการณ์แนวโน้มการกรองความคิดทางการค้าหรือการระบุโอกาสที่สามารถซื้อขายได้ จะช่วยให้นักการซื้อ ขาย trader ประกอบการตัดสินใจอย่างมีขอบเขต โปรดจดจำไว้ว่าในแต่ละปีและแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไปด้วยตัวของมันเองตามแต่สถานการณ์ช่วงนั้นๆ ไม่ว่าจะใช้เทคนิคตัวนี้อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ ก็เป็นการประเมินผลตามฤดูกาลหรือตามช่วงเวลาซึ่งนักซื้อ ขาย จะรู้และมีเครื่องมือทางความคิดแบบนี้อยู่แล้ว