DayTradeSniperTH

USDJPY (Daytrade Analysis) 02/02/2022

เพิ่มขึ้น
OANDA:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
Today UJ recommends trading on the BUY side. The chart in the timeframe from H4 onwards is in an uptrend. And if observed in H4, you will find that there is a support from the EMA below the current price. In addition, in H1, it is still in the Demand Zone area, which gives today a chance to adjust up first. So today for the UJ pair, I recommend trading on the BUY side to have an advantage.

UJ วันนี้แนะนำให้เทรดฝั่ง BUY ครับ กราฟในไทม์เฟรมตั้งแต่ H4 เป็นต้นไปอยู่เทรนด์ขาขึ้น และหากสังเกตใน H4 จะพบกว่ามีแนวรับจาก EMA อยู่ด้านล่างราคาปัจจุบัน อีกทั้งใน H1 ยังอยู่บริเวณ Demand Zone ซึ่งทำให้วันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปก่อน ดังนั้นวันนี้สำหรับคู่ UJ ผมแนะนำให้เทรดฝั่ง BUY จะได้เปรียบกว่าครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ