KittiamponSomboonsod_CEWA

#Elliottwave #อีสานเทรดเดอร์

การศึกษา
BITFINEX:TRXUSD   TRON
Wave Function
ทุกคลื่นจะทำหน้าที่หนึ่งในสอง ของการทำงานคือ Action(กระทำ) หรือ Reaction(ปฎิกิริยาโต้ตอบ) Function ของ
คลื่นถูกกำหนดโดยทิศทางสัมพันธ์ คลื่น Action ใดๆ คือคลื่นที่มีทิศทางเดียวกันกับคลื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวโน้มน้ัน ส่วนคลื่น Reaction คือ คลื่นใดๆที่มีทิศทางตรงข้ามกับคลื่นที่มีระดับใหญ่กว่า ทุกคลื่น Reaction จะถูก
พัฒนาใน Mode Corrective และทุกคลื่่นของ Action จะถูกพัฒนาใน Mode Motive

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ