jokenakrub7

ย่อคลื่น IV ครบแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:TEAMG   TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
เบรคเทรนด์ต้านพร้อม divergence พร้อมไปต่อสู่ ระดับราคาต่อไปที่คลื่น V
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ