SET:TACC   T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนี้ไม่แน่ใจว่า 3,c จบหรือยัง แต่ส่วนตัวให้ นน ไป ทาง abc มากกว่า 123 เพราะถ้าย่อแล้วไม่ลงมาเกินหัว 1 ก็จะเป็น 123 แต่ถ้าเลงมาเกินหัว1ก็จะเป็น abc

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ