WaveRiders

SPCG break up

เพิ่มขึ้น
SET:SPCG   SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
SPCG ราคา เบรคข้ามเส้น 2-4 Trendline ขึ้นมาแล้ว
ดูท่ายังคนเดินหน้าต่อไปจนถึงแนว 61.8
เพื่อเป็นการยืนยันการจบชุดคลื่น ในรอบนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ