Supreecha1980

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET:SET   SET INDEX
ดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมา SET index มีทิศทางแนวบวก ส่วนประมาณในด้านบวกยังมาก เพราะเกิดจากประมาณมากราคาในการลงทุนสูงขึ้น ประมาณในการลงทุนวันแรกอาจจะลดลง แต่ไม่รวดเร็วนัก ช่วงบ่ายอาจส่งผลให้เป็นไปในทิศทางบวก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ