ph_France

setindex

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ภาพใหญ่ set มองใกล้จบขาbใหญ่ เพื่อลงขาcเป็นมุมมองส่วนตัว ไม่ใช่การแนะนำการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ