Nungz

set Vs set50

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
set50 ดูอ่อนแอ กว่า set ซึ่งหุ้นหมวดset50 แบบนี้ไม่ค่อยจะดี ควรระมัดระวังมากๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ