jokenakrub7

ย่อคลื่น (iv)

SET:SET   SET INDEX
แบบขั้นบันได ลง แล้ว เด้ง คาดว่าเป็นแบบ double flat หรือ double combination ( flat x zigzag ) โดยมีเป้าการย่อไม่น้อยกว่า 50% และ ไม่เกิน 67% ทั้งนี้มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่น้อยกว่าคือหากตำแหน่งคลื่น b ผิดจะย่อลงอีกแต่ไม่หลุด 84% ที่ 1390
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ