SET:SET   SET INDEX
มุมมองที่ 1
- กำลังทำ wave 4 ย่อย 2 รูปแบบ triangle หรือ zigzag (เกิด 5fail ไปแล้ว)

มุมมองที่ 2
- ยังไม่จบ 3x ซึ่ง กำลังทำ wave 4 ย่อย ในรูปแบบ triangle
- ยังไม่จบ 3x ซึ่งกำลังทำ wave 5
- เป้าหมายจบ 3x บริเวณ 890

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ