KittiamponSomboonsod_CEWA

#Elliottwave Motive และการ Overlap ElliotticianThai

การศึกษา
SET:SET   SET INDEX
กฎโครงสร้างพื้นฐานของ Motive wave
-สามารถแบ่งย่อยเป็น 5 คลื่นได้
-เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองหนึ่งระดับ
-คลื่น 2 ไม่ย้อนกลับเกินจุดเริ่มต้นของคลื่น 1
-คลื่น 4 ไม่ย้อนกลับเกินจุดเริ่มต้นของคลื่น 3
-คลื่น 3 ต้องมีจุดสิ้นสุดเกินจุดสิ้นสุดของคลื่น 1
-เทียบกันระหว่างคลื่น 1,3,5 คลื่น 3 ต้องไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด

กฎโครงสร้างของ Impulse wave ได้แก่
-สามารถแบ่งย่อยเป็น 5 คลื่นได้
-เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองหนึ่งระดับ
-คลื่น 2 ไม่ย้อนกลับเกินจุดเริ่มต้นของคลื่น 1
-คลื่น 3 ต้องมีจุดสิ้นสุดเหนือจุดสิ้นสุดของคลื่น 1
-เทียบกันระหว่างคลื่น 1,3,5 คลื่น 3 ต้องไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด
****-คลื่น 4 ไม่มีจุดสิ้นสุดในอาณาเขตของคลื่น 1
-คลื่น 3 ต้องเป็น Impulse เสมอ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ